What About Food | Algemene voorwaarden
1259
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1259,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Algemene behandel- en betalingsvoorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diëtist: In het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelend als zelfstandig gevestigde diëtist of freelance diëtist,
  • Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s),
  • Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
  • Praktijkadres: de locaties waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend,

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres.

 

2. Algemeen

De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt op de hoogte gesteld.

 

3. Basis

De Diëtist adviseert de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts of naar eigen initiatief van de Cliënt (Directe Toegankelijkheid Diëtist). Indien er sprake is van een verwijzing houdt de Diëtist de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

 

4. Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

 

5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de Diëtist de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

 

6. Werkwijze

Er wordt gestart met een intakegesprek van een uur. Dit intakegesprek is vooral bedoeld om informatie van de Cliënt te verkrijgen. De volgende onderwerpen zullen onder andere aan bod komen: eventuele klachten, verwachtingen of hulpvraag, gewichtsverloop en huidige eetpatroon. Aansluitend zal de Diëtist een eerste advies geven. Vervolgens kan de Cliënt kiezen voor een vervolgconsult met een tussentijd van 2-6 weken. Tijdens deze consulten zal het voedingspatroon en de leefstijl verder worden aangescherpt door middel van het geven van meer adviezen door de Diëtist. Hierdoor wordt er naar een optimaal resultaat toegewerkt.

De Diëtist kan de overeenkomst met de Cliënt op elk moment beëindigen indien de advisering naar verwachting van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt.

 

7. Behandeltijden

Bij de behandeltijden wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte tijd. Naast het gesprek (directe tijd) heeft de Diëtist extra tijd nodig om bijvoorbeeld een voedingsdagboek te berekenen of rapportage naar de (huis)arts te schrijven (indirecte tijd). Zowel de directe tijd (waar u bij bent) als indirecte tijd (waar u niet bij bent) worden in rekening gebracht.

 

8. Betaling en declaraties

Indien de consulten onder de verzekering van de Cliënt vallen zullen deze direct door de Diëtist via VECOZO bij de zorgverzekeraar waar de Diëtist een contract mee heeft worden ingediend. Dit gaat tot het maximaal gecontracteerde uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de Cliënt een factuur van de Diëtist. De Cliënt is verplicht om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening. Bij geen of onvoldoende betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om van af de dag daarop wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting). De meest actuele tarieven zijn te vinden op de website.

 

9. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de Diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

 

11. Klachtrecht

In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

 

12. Workshops en groepsvoorlichtingen

Het annuleren van een workshop of (groeps)voorlichting moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk minimaal 15 werkdagen voor de geplande bijeenkomst telefonisch gemeld worden. Indien een workshop of (groeps)voorlichting niet tijdig wordt afgezegd mag de Diëtist 80% van de afgesproken offerteprijs factureren aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever binnen maximaal 3 werkdagen de geplande bijeenkomst annuleert, mag de Diëtist 100% in rekening brengen.

Nog vragen? Neem dan contact met mij op!